1. TRT TV FİLMLERİ PROJESİ’ne yalnızca yazılı bir senaryo metni (ve bu bağlamda istenilen bilgiler) ile başvuru yapılır. Başvuru sahibi www.trttvfilmleri.com adresinden başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurup, senaryo metnini elektronik ortamda sisteme yükleyerek başvurusunu yapar.
 2. TRT TV FİLMLERİ PROJESİ’ne yapılacak başvuru, senaryo yazarı tarafından yapılabileceği gibi senaryonun “ilgili yasal şartlarına sahip ikinci kişiler” (yapımcı-temsilci) ya da tüzel kişiler (yapım şirketi, ajans, STK ve vb.) tarafından yapılabilir.
 3. TRT TV FİLMLERİ PROJESİ’ne gerçek ya da tüzel kişiler tarafından birden fazla senaryo ile başvuruda bulunulabilir, ancak her bir senaryo için ayrı ayrı başvuru yapılmalıdır ve bu başvuruların değerlendirmesi de ayrı ayrı yapılır.
 4. TRT TV FİLMLERİ PROJESİ’ne yapılacak başvurularda senaryo sayfa sayısı, filmlerin 90 dakika olacağı göz önünde bulundurulmak koşuluyla, 60-110 sayfa arasında olmalıdır.
 5. TRT TV FİLMLERİ PROJESİ’ne yapılacak başvurularda senaryolar PDF formatında olmalıdır.
 6. TRT TV FİLMLERİ PROJESİ’ne başvuruda bulunmak için Türkiye Cumhuriyeti içerisinde ikamet etme yahut Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu yoktur.
 7. TRT TV FİLMLERİ PROJESİ başvurularında formun eksik, yanlış ya da hatalı doldurulması durumunda, başvurular değerlendirme dışı bırakılır.
 8. TRT TV FİLMLERİ PROJESİ’ne Türkçe’nin haricindeki dillerde çekilmek üzere yazılmış senaryolar da başvuru yapabilir. Ancak başvuruda gönderilen kopyanın Türkçe olması ve hangi dilde çekileceğinin senaryonun kapak sayfasında belirtilmesi zorunludur.
 9. TRT TV FİLMLERİ PROJESİ’ne birden fazla senaristin ortak yazdığı çalışmalarla başvuru yapılabilir. Bu durumda tüm senaristlerin, TRT TV FİLMLERİ PROJESİ’ne başvuru yapılmasına rızasının olması gereklidir. Başvuru sahibi yazar diğer yazarların ad ve soyadlarını başvuru formunda ve senaryonun kapak sayfasında belirtmeli ve diğer ortaklardan ruhsat ve müsaadeye yetkili olmalıdır.
 10. TRT TV FİLMLERİ PROJESİ’ne yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşımayan veya senaryo formatına uygun hazırlanmayan başvurular değerlendirme dışı bırakılır.

BAŞVURU SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 1. TRT TV FİLMLERİ PROJESİ’ne yapılacak başvurularda, başvuru sahibi eser veya eserlerin kendi orijinal eseri olduğunu eğer başvuru sahibi senaristin kendisi değilse (yapım şirketi, tüzel kişilik vb.) eserin proje kapsamında kullanılabilmesi hususunda gerekli, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun’na uygun olarak alınmış belgeleri, ruhsat ve devire sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmekle; bu duruma ilişkin evrakları istenildiği takdirde TRT’ye ibraz etmekle mükelleftir.
 2. TRT TV FİLMLERİ PROJESİ’ne yapılacak başvurularda, Başvuru Sahibi Senaryonun, TRT veya üçüncü şahısları küçük düşürmeyecek ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu hükümlerine aykırı olmayacak şekil ve özde hazırlanmış olduğunu; 2954 sayılı Kanunun 28. maddesinin öngördüğü sorumluluğa ve bu kanunun yayınla ilgili diğer hükümlerine tabi olduğunu; insan onurunun, kamu düzeninin, genel ahlakın, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla; şiddet, pornografi ve insan onuruyla bağdaşmayan görüntü ve etkiler içermediğini, 6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanununda yer alan Yayın İlkelerine aykırı unsurlar taşımadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. TRT TV FİLMLERİ PROJESİ’ne yapılacak başvurularda, başvuru sahibi tarafından gönderilen senaryo, tüm telif haklarından arındırılmış olmalıdır. Söz konusu başvuru fikri mülkiyet hukuku ya da diğer bir hukuki kaynaklı olmak üzere, üçüncü kişiler tarafından TRT’ye herhangi bir talep yöneltilmeyecek olup, tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 4. TRT TV FİLMLERİ PROJESİ’ne yapılacak başvurularda, başvuru sahibi senaryo yazımı için yaptığı ya da doğabilecek harcamalar için TRT’den herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
 5. Başvuru sahibi tarafından gönderilen senaryo, biyografi, uyarlama veya üçüncü kişilerin hak iddia edebileceği hususlar içeriyorsa bu husus gönderilen senaryonun kapak sayfasında belirtilmek zorundadır. Telif, yasal izin ve diğer tüm hukuki işlemleri gerçekleştirmek ve gerekli yasal belgelerin temini başvuru sahibinin yükümlülüğündedir. Bu belgeler TRT tarafından istenildiği takdirde ibraz edilmek zorundadır.

GENEL HÜKÜMLER

 1. İşbu hükümler yalnızca TRT TV FİLMLERİ PROJESİ çağrısı için geçerli hükümler olup, yapım sözleşmesi imzalanacağı anlamına gelmez ya da başka herhangi bir ad altındaki sözleşme yerine geçmez.
 2. TRT TV FİLMLERİ PROJESİ’ne yapılacak başvurular sonucunda yapımına uygun bulunan projelerle, yapım sözleşmesi imzalanır ve bu aşamadan sonra yapım sözleşmesinin hükümleri geçerlidir. Projeye başvuran eserlerin değerlendirilme kapsamına alınması yapım sözleşmesi imzalanacağı anlamına gelmez ve TRT’yi herhangi bir mükellefiyet altına sokmaz.
 3. TRT, dilediği takdirde bu şartnamenin maddelerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 4. TRT, projeye yapılan başvuruların yapım aşamasına geçirilip geçirilmemesi hususunda tam ve koşulsuz takdir yetkisine sahip olup, herhangi bir yükümlülük altında bulunamaz.
 5. Yapım sözleşmesi imzalanana kadar başvuru sahibi projeden vazgeçme hakkına sahiptir.
 6. TRT TV FİLMLERİ PROJESİ kapsamında başvuru sahibince TRT’ye sunulan Eser’de, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınaî mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bu ihlalden kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk başvurana aittir. Başvuru sahibi bu konuda TRT’den herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen TRT hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla ilgiliye rücu eder. TRT’nin talebi üzerine Başvuru sahibi, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınaî mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri TRT’ye bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle TRT herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere ilgililerden tahsil ve tazmin edilir.
 7. Başvuru sahibi sonuçların bildirilmesinde başvuru esnasında beyan ettiği e-posta’ya gönderilecek iletileri tebligat olarak kabul ve beyan eder.
 8. TRT, TV FİLMLERİ PROJESİ’nden her zaman vazgeçme hakkını saklı tutar. Vazgeçme nedeniyle başvuruda bulunanlar herhangi bir talepte bulunamaz.